กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก ข้อบัญญัติ
 
     
3. นิยาม ความหมาย
ข้อบัญญัติ ordinance;stipulation
กฎหมายที่บัญญัติโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองบริหารส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย ปัจจุบัน 5 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ต่างก็มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรแต่ละประเภทให้อำนาจองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารณะ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นมี 3 ประเภท คือ
1. ข้อบัญญัติท้องถิ่นประเภททั่วไป
2. ข้อบัญญัติท้องถิ่นประเภทชั่วคราว และ
3. ข้อบัญญัติท้องถิ่นประเภทการคลัง
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
    อ่าน
4. ข้อบัญญัติ ประกาศล่าสุดวันที่
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 16.07.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2551 16.07.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 16.07.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2551 16.07.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2551 16.07.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2551 16.07.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2551 11.07.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2550 11.07.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2550 11.07.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2550 11.07.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2551 11.07.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติตำบลหาดพันไกร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2550 11.07.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2551 11.06.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เรื่อง การขุดดิน ถมดิน และการขนย้ายดิน พ.ศ.2550 11.06.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549 11.06.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 11.06.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2550 09.06.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การกำจัดมูลฝอย พ.ศ.2551 09.06.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 09.06.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2551 09.06.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2551 09.06.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2551 16.05.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 14.05.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 14.05.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2548 14.05.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2548 14.05.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การจัดเก็บค่าตอบแทนในการอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ.2551 14.05.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550 30.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2550 30.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหย่วน เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2550 30.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหย่วน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2550 30.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหย่วน เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2550 30.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหย่วน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2550 30.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหย่วน เรื่อง ตลาด พ.ศ.2550 30.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหย่วน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.2550 30.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า เรื่อง การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550 30.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2550 23.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2549 23.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2548 23.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 23.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2551 23.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 23.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ พ.ศ.2550 23.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2550 23.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550 23.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2550 23.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ พ.ศ.2550 23.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 11.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2549 11.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2551 10.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2551 10.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 10.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 10.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 10.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2550 10.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตพื้นที่ตำบลดอนแก้ว พ.ศ.2550 10.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว พ.ศ.2549 10.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549 10.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 10.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2551 10.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550 02.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปาน เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550 02.04.51 อ่าน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแฮด เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2548 02.04.51 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่