กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก ข้อบังคับ
 
     
3. นิยาม ความหมาย
ข้อบังคับ article;regulation;rule
กฎข้อบังคับ (กฎ) น. บทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับซึ่งกําหนดขึ้นไว้เป็นระเบียบในการ ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย,ปัจจุบันนิยมใช้ว่า ข้อบังคับ
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
   
4. ข้อบังคับ ประกาศล่าสุดวันที่
  ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ 25.01.60 อ่าน
  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดี ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 01.10.59 อ่าน
  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดี ค้ามนุษย์ พ.ศ.2559 29.07.59 อ่าน
  ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการขออนุญาตฟ้อง และการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ.2559 28.03.59 อ่าน
  ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการขออนุญาตฟ้อง และการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2559 28.03.59 อ่าน
  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 30.03.58 อ่าน
  ข้อบังคับของอัยการสูงสุด ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 มาตรา 20 พ.ศ.2557 07.03.57 อ่าน
  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอดส่องความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนและจัดทำรายงาน เสนอต่อศาล พ.ศ.2556 26.12.56 อ่าน
  ข้อบังคับของอัยการสูงสุด ว่าด้วยการขออนุญาตฟ้อง พ.ศ.2556 09.12.56 อ่าน
  ข้อบังคับของอัยการสูงสุด ว่าด้วยการสะกดรอยผู้ต้องสงสัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 มาตรา 21 พ.ศ.2556 09.12.56 อ่าน
  ข้อบังคับของอัยการสูงสุด ว่าด้วยการปฏิบัติการอำพราง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมี ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 มาตรา 19 พ.ศ.2556 09.12.56 อ่าน
  ข้อบังคับของอัยการสูงสุด ว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์และการทำลายข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช บัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 มาตรา 17 พ.ศ.2556 09.12.56 อ่าน
  ข้อบังคับของอัยการสูงสุด ว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 มาตรา 16 พ.ศ.2556 09.12.56 อ่าน
  ข้อบังคับของอัยการสูงสุด ว่าด้วยการเก็บรักษา การให้รับทรัพย์สินไปดูแล การขายทอดตลาด การคืน ทรัพย์สิน และการประเมินค่าเสียหาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 มาตรา 15 พ.ศ.2556 09.12.56 อ่าน
  ข้อบังคับของอัยการสูงสุด ว่าด้วยการตรวจค้นและอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานเจ้า หน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 มาตรา 14 วรรคสอง และวรรคสี่ พ.ศ.2556 09.12.56 อ่าน
  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการสอบถามผู้ต้องหาหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออก หมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ.2556 27.09.56 อ่าน
  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลย พ.ศ.2556 27.09.56 อ่าน
  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ.2556 27.09.56 อ่าน
  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการแทนการ พิพากษาคดี พ.ศ.2556 06.09.56 อ่าน
  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู หลังฟ้องคดี พ.ศ.2556 26.07.56 อ่าน
  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้งและลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ.2556 11.03.56 อ่าน
  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการรายงานผลการไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัว พ.ศ.2554 25.11.54 อ่าน
  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ.2554 26.09.54 อ่าน
  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยพื้นความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนและลบชื่อออกจากทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว พ.ศ.2554 26.09.54 อ่าน
  ข้อบังคับการประชุม ก.ต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 23.12.52 อ่าน
  ข้อบังคับกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 14.07.51 อ่าน
  ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยห้ามรถยนต์บรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไป และรถพ่วงเดินรถบนถนนบางสายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ.2551 07.07.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2551 03.07.51 อ่าน
  ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ.2551 24.06.51 อ่าน
  ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.2551 30.05.51 อ่าน
  ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.2551 30.05.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 27.05.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551 27.05.51 อ่าน
  ข้อบังคับตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2546 14.05.51 อ่าน
  ข้อบังคับตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง และดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2541 14.05.51 อ่าน
  ข้อบังคับตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2541 14.05.51 อ่าน
  ข้อบังคับตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 14.05.51 อ่าน
  ข้อบังคับตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2540 14.05.51 อ่าน
  ข้อบังคับตำบลบ้านโพธิ์ ว่าด้วยการกำหนดอัตราการเรียกเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น พ.ศ.2540 14.05.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสภาทนายความ พ.ศ.2551 02.05.51 อ่าน
  ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551 02.05.51 อ่าน
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551 25.04.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 25.04.51 อ่าน
  ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1/2551 เรื่อง การห้ามเดินรถและการจอดรถในถนนบางสาย (ชั่วคราว) 18.04.51 อ่าน
  ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ.2551 04.04.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ.2551 03.04.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 03.04.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ.2551 03.04.51 อ่าน
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549 03.04.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2551 03.04.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547 03.04.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2550 01.04.51 อ่าน
  ข้อบังคับองค์การสวนยาง ว่าด้วยการเงินและบัญชี พ.ศ.2551 26.03.51 อ่าน
  ข้อบังคับองค์การสวนยาง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551 26.03.51 อ่าน
  ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 80 ว่าด้วยมาตรฐานการก่อสร้างสนามบิน 26.03.51 อ่าน
  ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการ ให้บริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 19.03.51 อ่าน
  ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 ว่าด้วยระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน 19.03.51 อ่าน
  ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 81 ว่าด้วยการจัดทำคู่มือการดำเนินงานสนามบิน 19.03.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 17) เรื่อง การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ.2551 19.03.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยชั้น สาขาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2550 19.03.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2550 19.03.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550 19.03.51 อ่าน
  ข้อบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าด้วยวิธีการเสนอเรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 19.03.51 อ่าน
  ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 79 ว่าด้วยการสอบสวนอุบัติการณ์การจราจรทางอากาศ 07.03.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2551 05.03.51 อ่าน
  ข้อบังคับตำบล ว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ.2542 องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา 25.02.51 อ่าน
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2550 19.02.51 อ่าน
  ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ.2551 19.02.51 อ่าน
  ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 18.02.51 อ่าน
  ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 78 ว่าด้วยการเดินอากาศของอากาศยาน 06.02.51 อ่าน
  ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 77 ว่าด้วยคุณสมบัติและสิทธิทำการของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน 06.02.51 อ่าน
  ข้อบังคับองค์การจัดการน้ำเสีย ฉบับที่ 47 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2550 04.02.51 อ่าน
  ข้อบังคับองค์การจัดการน้ำเสีย ฉบับที่ 12 ว่าด้วย การจ้างที่ปรึกษา 04.02.51 อ่าน
  ข้อบังคับองค์การจัดการน้ำเสีย ฉบับที่ 11 ว่าด้วยการพัสดุ 04.02.51 อ่าน
  ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในการสอบความรู้ เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2551 04.02.51 อ่าน
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550 31.01.51 อ่าน
  ข้อบังคับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับที่ 143 ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2550 28.01.51 อ่าน
  ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 23.01.51 อ่าน
  ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 76 ว่าด้วยการดำเนินบริการเดินอากาศของอากาศยาน 16.01.51 อ่าน
  ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 75 ว่าด้วยสิทธิทำการของผู้ถือใบอนุญาตนักบิน พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ และพนักงานอำนวยการบิน 16.01.51 อ่าน
  ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 74 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ 16.01.51 อ่าน
  ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 73 ว่าด้วยการแจ้งและรายงานอุบัติเหตุ 16.01.51 อ่าน
  ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยแก้ไขเพิ่มเติมการห้ามจอดรถในถนนพรานนก (ช่วงตั้งแต่แยกศิริราชถึงท่าน้ำพรานนก) พ.ศ.2550 03.01.51 อ่าน
  ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดให้รถเดินได้ทางเดียวและเพิ่มเติมการห้ามจอดรถในถนนราชดำเนินกลางใต้ พ.ศ.2550 03.01.51 อ่าน
  ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด และกำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ในถนนหรือซอยต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550 03.01.51 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่