กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก ข้อกำหนด
 
     
3. นิยาม ความหมาย
ข้อกำหนด provision;stipulation
ข้อกำหนด น. ข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติหรือดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
   
4. ข้อกำหนด ประกาศล่าสุดวันที่
  ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 30.06.60 อ่าน
  ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 03.05.60 อ่าน
  ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำ วินิจฉัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 03.05.60 อ่าน
  ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 26.12.59 อ่าน
  ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ.2559 31.03.59 อ่าน
  ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการส่งหมาย เรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของ จำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2558 14.01.59 อ่าน
  ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาต ฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ.2558 30.11.58 อ่าน
  ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี พ.ศ.2557 05.02.57 อ่าน
  ข้อกำหนดศาลแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน พ.ศ.2556 18.09.56 อ่าน
  ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาล โดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ.2556 07.06.56 อ่าน
  ข้อกำหนดคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2554 19.12.54 อ่าน
  ข้อกำหนดคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดลำดับอาวุโสของข้าราชการอัยการ พ.ศ.2554 09.11.54 อ่าน
  ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554 07.10.54 อ่าน
  ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาล พ.ศ.2554 19.08.54 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 24.06.54 อ่าน
  ข้อกำหนด ก.อ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 ว่าด้วยความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 26.02.53 อ่าน
  ข้อกำหนด ก.อ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย 26.02.53 อ่าน
  ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2551 21.11.51 อ่าน
  ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณา และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 22.08.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2550 11.07.51 อ่าน
  ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2551 26.06.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 24.06.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2551 09.06.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2551 09.06.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 09.06.51 อ่าน
  ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ.2551 23.05.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 14.05.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2551 14.05.51 อ่าน
  ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 18.04.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 10.04.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพัทลุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 25.02.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2550 22.02.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2550 22.02.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท พ.ศ.2550 22.02.51 อ่าน
  ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2550 22.02.51 อ่าน
  ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2550 22.02.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 22.02.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 22.02.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2550 22.02.51 อ่าน
  ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 19.02.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 02.01.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครนายก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 02.01.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พ.ศ.2550 02.01.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดตาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 02.01.51 อ่าน
  ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 11.01.51 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสกลนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 31.10.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2550 31.10.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2550 31.10.50 อ่าน
  ข้อกำหนด ก.อ. เรื่อง กำหนดวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่น และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 33 (1) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 (ฉบับที่ 4) 29.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 25.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2550 25.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2550 25.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2550 25.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดตราด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 25.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 25.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชุมพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 25.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 25.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2550 24.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 24.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 23.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 04.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 04.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 04.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2550 04.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2550 04.09.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 23.08.50 อ่าน
  ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 15.08.50 อ่าน
  ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 14.08.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2550 27.07.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2550 27.07.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 27.07.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 19.07.50 อ่าน
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดลำปาง พ.ศ.2550 19.07.50 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่