กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก แก้คำผิด
 
     
3. นิยาม ความหมาย
แก้ไข remedy
คำ word
ผิด wrong (doers,man,path)
แก้ 1 น. ชื่อเบี้ยตัวโต ๆ สําหรับขัดผ้านุ่งให้ผิวเป็นมัน เช่น ผ้าลาย เรียกว่า เบี้ยอีแก้ หรือ เบี้ยแก้ใหญ่. (ดู เบี้ยแก้ ประกอบ)
แก้ 2 ก. ทําให้คลายจากลักษณะที่แน่นที่ติดขัดหรือที่เป็นเงื่อนเป็นปมอยู่ เช่น แก้ปม แก้เงื่อน;ทําให้หลุดให้พ้นไป เช่น แก้คดี;ทําให้ดีขึ้น,ทําให้ใช้การได้,ทำส่วนที่เสียให้คืนดีอย่างเดิม,ดัดแปลงให้ดีขึ้น, เช่น แก้นาฬิกา แก้เครื่องจักร,แก้ไข ก็ว่า;ทําให้หาย เช่น แก้เก้อ แก้ขวย แก้จน แก้โรค;เฉลย,อธิบายให้เข้าใจ,เช่น แก้ปัญหา แก้กระทู้;ร้องเพลงหรือลำตัดเป็นต้นโต้ตอบกัน;เอากลับคืนมาให้ได้ เช่น ไปตีแก้เอาเมืองคืน
คำ 1 น. ทองคํา เช่น หอคำ เชียงคำ
คำ 2 น. เสียงพูด,เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ,เสียงพูดหรือลายลักษณ์ อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปรกติถือว่าเป็นหน่วย ที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว,ใช้ประกอบหน้าคําอื่นมีความหมาย เช่นนั้น เช่น คํานาม คํากริยา คําบุรพบท;พยางค์ซึ่งเป็นส่วนย่อยของ วรรคหรือบาทในฉันท์ แต่ละพยางค์ถือว่าเป็นคำหนึ่ง,2 วรรคของ คำกลอน; ลักษณนามของเสียงพูด เช่น
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
   
4. แก้คำผิด ประกาศล่าสุดวันที่
  แก้คำผิด คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตัวการ ความผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (คดีหมาย เลขดำที่ อม. 27/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 60/2559 ระหว่าง อัยการสูงสุด โจทก์ นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ ที่ 1 นายวิทยา เทียนทอง ที่ 2 จำเลย) [ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 133 ตอนที่ 69 ก วันที่ 11 สิงหาคม 2559 หน้า 47] 18.05.60 อ่าน
  แก้คำผิด พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 133 ตอนที่ 86 ก วันที่ 30 กันยายน 2559 หน้า 15] 27.01.60 อ่าน
  แก้คำผิด กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวน ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ.2558 [ซึ่งประกาศในราช กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 132 ตอนที่ 26 ก วันที่ 2 เมษายน 2558 หน้า 52] 24.06.58 อ่าน
  แก้คำผิด ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2556 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 32 ก วันที่ 5 เมษายน 2556] 07.03.57 อ่าน
  แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี [ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 131 ตอนที่ 14 ก วันที่ 27 มกราคม 2557] 07.02.57 อ่าน
  แก้คำผิด กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟ พ.ศ.2556 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 131 ตอนที่9 ก วันที่ 16 มกราคม 2557] 05.02.57 อ่าน
  แก้คำผิด กฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130 ตอนที่ 94 ก วันที่ 17 ตุลาคม 2556] 20.12.56 อ่าน
  แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดปัตตานี [ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 110 ก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556] 17.12.56 อ่าน
  แก้คำผิด กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 [ซึ่งประกาศในราชกิจจา นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130 ตอนที่ 41 ก วันที่ 16 พฤษภาคม 2556] 9.10.56 อ่าน
  แก้คำผิด ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยกำหนดการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอย่างอื่น และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของผู้สมัครสอบคัด เลือกและผู้สมัครทดสอบความรู้ พ.ศ.2556 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130 ตอนที่ 30 ก วันที่ 29 มีนาคม 2556] 03.05.56 อ่าน
  แก้คำผิด ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2555 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 129 ตอนที่ 82 ก วันที่ 29 สิงหาคม 2555] 15.02.56 อ่าน
  แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพังงา [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 129 ตอน 107 ก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555] 30.11.55 อ่าน
  แก้คำผิด กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 14.11.55 อ่าน
  แก้คำผิด ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งข้าราชการฝ่ายอัยการประเภทข้าราชการธุรการ พ.ศ.2555 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 129 ตอนที่ 83 ก ลงวันที่ 1 กันยายน 2555 หน้าที่ 7] 21.09.55 อ่าน
  แก้คำผิด กฎกระทรวง ฉบับที่ 289 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 129 ตอนที่ 57 ก ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555] 19.07.55 อ่าน
  แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 38 ก วันที่ 2 พฤษภาคม 2555] 04.05.55 อ่าน
  แก้คำผิด ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ.2555 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 8 ก วันที่ 19 มกราคม 2555] 02.03.55 อ่าน
  แก้คำผิด ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 37 ก วันที่ 14 พฤษภาคม 2554] 30.06.54 อ่าน
  แก้คำผิดระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [เล่ม 128 ตอนที่ 8 ก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 หน้า 5 ข้อ 3 (2) บรรทัดที่ 6 คำว่า “พ.ศ.2542” ให้แก้เป็น พ.ศ.2552] 11.03.54 อ่าน
  แก้คำผิดกฎกระทรวงว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามนำเข้ามาในสถานที่กักขัง พ.ศ.2552 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา [เล่ม 126 ตอนที่ 39 ก วันที่ 15 มิถุนายน 2552] 09.07.53 อ่าน
  แก้คำผิดพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 486) พ.ศ.2552 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา [เล่ม 126 ตอนที่ 31 ก วันที่ 18 พฤษภาคม 2552] 31.03.53 อ่าน
  แก้คำผิดพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 สายปากเกร็ด - นครราชสีมา ตอนทางแยกต่างระดับมีนบุรี พ.ศ.2552 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา [เล่ม 126 ตอนที่ 43 ก] 04.11.52 อ่าน
  แก้คำผิดกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนที่ 129 ก วันที่ 11 ธันวาคม 2551 16.01.52 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10.07.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1873 (พ.ศ.2551) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) แก้ไขรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 เส้นทาง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 03.07.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24.06.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เหรียญพิทักษ์เสรีชน เหรียญราชการชายแดน แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน เหรียญราชการชายแดน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13.06.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 03.06.51 อ่าน
  แก้คำผิดระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการยืมเงินล่อซื้อเพื่อการปราบปรามผู้จำหน่ายยาเสพติด พ.ศ.2543 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 86 ง ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 02.06.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26.05.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 306) พ.ศ.2550 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษ 152 ง วันที่ 11 ตุลาคม 2550 ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 51 ง วันที่ 10 มีนาคม 2551 22.04.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21.04.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ : อาหารฮาลาล พ.ศ.2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษ 78 ง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 10.04.51 อ่าน
  แก้คำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 ว่าด้วยการเลือกกำนัน พ.ศ.2551 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 69 ง ลงวันที่ 6 เมษายน 2551 10.04.51 อ่าน
  แก้คำผิดระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษ 57 ง ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 04.04.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่และจำหน่ายคดีลูกหนี้ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125 ตอนที่ 13 ง วันที่ 29 มกราคม 2551 01.04.51 อ่าน
  แก้คำผิดพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนที่ 41 ก ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551 พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนที่ 42 ก ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 28.03.51 อ่าน
  แก้คำผิดระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ.2551 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 45 ง 25.03.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio Frequency Identification : RFID ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20.03.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ [พันเอก บุญฤทธิ์ อุตตมะรูป] ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนที่ 104 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 13.03.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11.03.51 อ่าน
  แก้คำผิดกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนที่ 22 ก ลงวันที่ 25 มกราคม 2551 07.03.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การเทียบโอน การทดสอบ และการฝึกอบรม เพื่อรับรองความรู้วิชาชีพ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษ 113 ง ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 03.03.51 อ่าน
  แก้คำผิดพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2550 (ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 14 มกราคม 2551) 18.02.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศกระทรวงมหาดไทย [เรื่อง เสียสัญชาติไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550] 15.02.51 อ่าน
  แก้คำผิดพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 (ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนที่ 27 ก ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551) 11.02.51 อ่าน
  แก้คำผิดพระบรมราชโองการ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และให้ใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 125 ตอนที่ 5 ก ลงวันที่ 9 มกราคม 2551 01.02.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและทั่วไป เล่ม 124 ตอนที่ 20 ง วันที่ 1 มีนาคม 2550 31.01.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 307) พ.ศ.2550 เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3) (ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไปเล่ม 124 ตอนพิเศษ 188 ง ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550) 23.01.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน 23.01.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เสียสัญชาติไทย (ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษ 89 ง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550) 24.01.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) (ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษ 178 ง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550) 17.01.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 123 ตอนที่ 70 ง วันที่ 27 กรกฎาคม 2549) 17.01.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี (ซึ่งประกาศแก้คำผิดในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ และงานทั่วไป เล่ม 124 ตอนพิเศษ 82 ง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550) 16.01.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน 14.01.51 อ่าน
  แก้คำผิดประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และ เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นต่ำกว่านายพล 04.01.51 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่