กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก รัฐธรรมนูญ
 
     
3. นิยาม ความหมาย
รัฐธรรมนูญ constitution
รัฐธรรมนูญ [รัดถะทํามะนูน,รัดทํามะนูน] น. บทกฎหมายสูงสุดที่ จัดระเบียบการปกครองประเทศ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ คือระเบียบว่าด้วยการใช้อำนาจรัฐหรืออำนาจอธิปไตย ด้วยเหตุนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญจึงหมาย ถึงเป็นกฎเกณฑ์แบบแผนเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐว่ามีองค์กรอะไรบ้าง เช่น ประมุขแห่งรัฐ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาลเป็นต้น และองค์กรเหล่านั้นมีอำนาจหน้าที่อย่างไร มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งตลอดถึงความสัมพันธ์กับประชาชนในฐานะเป็นพลเมืองของรัฐอย่างไรบ้าง สำหรับรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยจะต้องรับรอง และประกันสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนด้วย
รัฐธรรมนูญแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
(1) รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
(2) รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
    อ่าน
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ประกาศล่าสุดวันที่
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [พุทธศักราช 2560] 06.04.60 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560 15.01.60 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2559 01.09.59 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 22.03.59 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 15.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 07.10.50 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 07.10.50 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 07.10.50 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 พ.ศ.2550 17.08.50 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 พ.ศ.2550 03.08.50 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พ.ศ.2550 01.05.50 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 07.11.43 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 18.11.42 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 17.11.42 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 17.11.42 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 14.09.42 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542 14.09.42 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2541 31.12.41 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 09.06.41 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 09.06.41 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 09.06.41 อ่าน
   
5. รัฐธรรมนูญ จัดเรียงตามปี
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 22.07.57 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 04.03.54 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554 04.03.54 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 24.08.50 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (ฉบับภาษอังกฤษ) 24.08.50 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2549 (ฉบับชั่วคราว) 01.10.49 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.1 พ.ศ.2548 11.07.48 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 11.10.40 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 (ฉบับภาษอังกฤษ) 11.10.40 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.6 พ.ศ.2539 22.10.39 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.5 พ.ศ.2538 10.02.38 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.4 พ.ศ.2535 12.09.35 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.3 พ.ศ.2535 30.06.35 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2535 30.06.35 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.1 พ.ศ.2535 30.06.35 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 09.12.34 อ่าน
  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2534 01.03.34 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2532 30.08.32 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2528 14.08.28 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 22.12.21 อ่าน
  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2520 09.11.20 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2519 22.10.19 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2518 23.01.18 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 07.10.17 อ่าน
  ธรรมนูญการปกครองอาณาจักร พ.ศ.2515 15.12.15 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511 20.06.11 อ่าน
  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502 28.01.02 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง การใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2500 18.09.00 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2495 08.03.95 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2494 06.12.94 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492 23.03.92 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 3) พ.ศ.2491 24.08.91 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 2) พ.ศ.2491 03.02.91 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2490 09.12.90 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พ.ศ.2490 09.11.90 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 10.05.89 อ่าน
  รัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดร พุทธสักราช 2485 03.12.85 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยบทเฉพาะกาล พ.ศ.2483 04.10.83 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยนามประเทศ พ.ศ.2482 06.10.82 อ่าน
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 10.12.75 อ่าน
  พรบ.ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 27.06.75 อ่าน
    
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่