กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก ระเบียบ
 
     
3. นิยาม ความหมาย
ระเบียบ Regulation
ระเบียบ น. แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดําเนินการ เช่น ระเบียบวินัย ระเบียบข้อบังคับ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ. ว. ถูกลําดับ,ถูกที่เป็นแถว เป็นแนว,มีลักษณะเรียบร้อย,เช่น เขาทำงานอย่างมีระเบียบ
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
   
4. ระเบียบ ประกาศล่าสุดวันที่
  ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยวิธีการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นและอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ.2560 10.11.60 อ่าน
  ระเบียบ ก.ศป.ว่าด้วยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น ตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นพ.ศ.2560 10.11.60 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่งพนักงานไต่สวน พ.ศ.2560 28.09.60 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 28.09.60 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 01.09.60 อ่าน
  ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนด จำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวัน และแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 11.08.60 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงิน ประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560 11.08.60 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยเงินรางวัลตอบแทนพิเศษ เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานอัยการในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 11.08.60 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินส่ง เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่ดีของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 17.07.60 อ่าน
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ในการสอบ พ.ศ.2560 18.05.60 อ่าน
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2560 01.04.60 อ่าน
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยตำแหน่งและอำนาจของ พนักงานอัยการในการดำเนินคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง (2) พ.ศ.2560 01.04.60 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 27.01.60 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่ารับรอง เงินสมนาคุณ และเงินการกุศล พ.ศ.2560 25.01.60 อ่าน
  ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐที่มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกิน สมควร พ.ศ.2560 25.01.60 อ่าน
  ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย การกำหนดคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอบังคับคดีตามคำพิพากษา ศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ.2560 25.01.60 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 09.12.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยองค์การเอกชน พ.ศ.2559 30.11.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 30.11.59 อ่าน
  ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 11.11.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลัก เกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 27.10.59 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรม ของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 06.10.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2559 23.09.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 23.09.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ.2559 23.09.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะบุคคล พ.ศ.2559 15.09.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 15.09.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2559 15.09.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 30.08.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 29.08.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 11.08.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 04.08.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยอาคารที่พักของศาลปกครอง พ.ศ.2559 04.08.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานผลการออกเสียงอย่างไม่เป็นทางการ พ.ศ.2559 15.07.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 01.07.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การจัดการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 13.06.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการตรวจสอบ ภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2559 27.05.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคำร้องเกี่ยวกับ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 02.05.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธี การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่าง รัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติม คำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่ม เติมกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง และการจัดสรรเวลาออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2559 26.04.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน ในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 25.04.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 25.04.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและ การออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 20.04.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559 07.04.59 อ่าน
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 31.03.59 อ่าน
  ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 28.03.59 อ่าน
  ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการย้ายและการเลื่อนตำแหน่งของตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 24.03.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2559 24.03.59 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ พ.ศ.2559 18.03.59 อ่าน
  ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2559 25.02.59 อ่าน
  ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของสำนักงาน พ.ศ.2559 25.02.59 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 09.02.59 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 09.02.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการงบ ประมาณ พ.ศ.2558 09.02.59 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยบัตรประจำตัว ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย และพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการการเลือก ตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2558 17.12.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 09.12.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจ้าง ลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 04.12.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 04.12.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2558 04.12.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุม กรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 04.12.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยรถของสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 26.11.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยรถของสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง พ.ศ.2550 26.11.58 อ่าน
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยรถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน พ.ศ.2558 26.11.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการดำเนินการศึกษาอบรม หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 23.11.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 06.11.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการเปิดเผยเอกสารและข้อมูล พ.ศ.2558 22.10.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูเหตุผลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีที่มีมติ วินิจฉัยว่า ข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป พ.ศ.2558 22.10.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัย ทางงบประมาณและการคลัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 23.09.58 อ่าน
  ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 15.09.58 อ่าน
  ระเบียบศาลปกครอง ว่าด้วยการปลดทำลายสำนวนคดีและสำนวน บังคับคดี พ.ศ.2558 18.08.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 30.06.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยที่ปรึกษาพิเศษด้านการไต่สวนและวินิจฉัยคดี ประจำประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ.2558 30.06.58 อ่าน
  ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหาร งานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 17.06.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการทำลายเอกสารและข้อมูล พ.ศ.2558 10.06.58 อ่าน
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการ กำกับดูแล การใช้ การเก็บรักษาเสื้อเกราะป้องกันกระสุนหรือ ป้องกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ.2558 03.06.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาล ปกครองว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 28.05.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย พ.ศ.2558 28.05.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 29.03.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ.2558 11.03.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยบัตรประจำตัวที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2558 10.02.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ ของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 06.02.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 27.01.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2558 27.01.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ.2557 09.01.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 09.01.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2557 09.01.58 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 10.11.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยรถราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 29.10.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 04.09.57 อ่าน
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 04.09.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 06.08.57 อ่าน
  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557 06.08.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2557 25.07.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 05.06.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 05.06.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 05.06.57 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 05.06.57 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 05.06.57 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 05.06.57 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนนอกเหนือ จากเงินเดือนของข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 05.06.57 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแต่งตั้งเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 05.06.57 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 05.06.57 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 05.06.57 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 05.06.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 29.05.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนการประเมินผลงาน พ.ศ.2557 21.05.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการช่วยเหลือตุลาการศาลปกครองซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี คู่ ความ หรือคู่กรณีในคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ พ.ศ.2557 21.05.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 15.05.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจ้างพนักงานตามสัญญาจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 02.05.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการมีและใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด พ.ศ.2557 02.05.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการมีและใช้รถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน พ.ศ.2557 02.05.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 24.04.57 อ่าน
  ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 22.04.57 อ่าน
  ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยการประกันสุขภาพของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2557 22.04.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ .ศ.2557 11.04.57 อ่าน
  ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดสำเนา และการรับรองสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี ปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 05.04.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ ประจำตำแหน่งประธานกรรมการการ เลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 02.04.57 อ่าน
  ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 02.04.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่งพนักงานไต่สวนและผู้ช่วย พนักงานไต่สวน พ.ศ.2557 28.03.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 24.03.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 24.03.57 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2557 24.03.57 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ.2557 24.03.57 อ่าน
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน การจัดหารถประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 17.03.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยเงินรางวัลตอบแทนพิเศษ เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานอัยการในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 17.03.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 12.03.57 อ่าน
  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยบัตรประจำตัวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 12.03.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา และการดำเนินการใด ๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 07.03.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด พ.ศ.2557 05.03.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 05.03.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด พ.ศ.2557 05.03.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 03.03.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 03.03.57 อ่าน
  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557 02.03.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557 25.02.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 24.02.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งประธาน กรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2557 01.02.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 22.01.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2557 16.01.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันลง คะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ.2557 14.01.57 อ่าน
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานกรรมการการ เลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2556 02.01.57 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่