กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก พระราชบัญญัติ
 
     
3. นิยาม ความหมาย
พระราชบัญญัติ act;Act of Parliament
คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา เนื้อหาของพระราชบัญญัตินั้นจะกำหนดเนื้อหาในเรื่องใดก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือ แย้งกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป เรียกว่า ประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้เนื้อหาของพระราชบัญญัติยังมีลักษณะกำหนดกฎเกณฑ์เป็นการทั่วไปในการก่อตั้ง เปลี่ยนแปลง กำหนดขอบเขตแห่งสิทธิและหน้าที่ของบุคคล ตลอดจนจำกัดสิทธิเสรีภาพ ของบุคคลได้ตามที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้
สำหรับกระบวนการในการตราพระราชบัญญัตินั้น มีสาระสำคัญและขั้นตอนดังต่อไปนี้
ร่างพระราชบัญญัติ มี 2 ประเภท คือ ร่างพระราชบัญญัติทั่วไป และร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
การเสนอร่างพระราชบัญญัติ กระทำได้ 3 ทางคือ
(1) โดยคณะรัฐมนตรี
(2) โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งต้องให้พรรคการเมือง ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดนั้นมีมติให้เสนอให้ และต้องมีสมาชิดสภาผู้แทนราษฎร ไม่น้อยกว่า 20 คนรับรอง แต่ถ้าเป็นร่าง พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ ต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี
(3) โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คน
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
    อ่าน
4. พระราชบัญญัติ ประกาศล่าสุดวันที่
  พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 31.10.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุง การปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ.2560 18.10.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ.2560 18.10.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 10.10.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 07.10.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 02.10.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 28.09.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 26.09.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560 26.09.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 13.09.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 13.09.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 31.08.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 31.08.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 31.08.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรอง สินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2540 พ.ศ.2560 31.08.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 13.08.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 13.08.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 31.07.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 31.07.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2560 12.07.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ.2560 10.07.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 07.07.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศ เพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ.2560 07.07.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหาย จากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ.2560 07.07.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 06.07.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 22.06.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 22.06.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560 22.06.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560 22.06.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 13.06.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 08.06.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็น หรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 08.06.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนราษฎร์อุทิศกับถนนเลียบวารี พ.ศ.2560 26.05.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนฉลองกรุง พ.ศ.2560 26.05.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 26.05.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 26.05.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 17.05.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 17.05.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 17.05.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 01.05.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 05.04.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560 05.04.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 45) พ.ศ.2560 01.04.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2560 25.03.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 20.03.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 20.03.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 20.03.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 02.03.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 24.02.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 24.02.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 18.02.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.2560 13.02.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560 11.02.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 03.02.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560 27.01.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 27.01.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 27.01.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 24.01.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 24.01.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 24.01.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 24.01.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 24.01.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 24.01.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 15.01.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 15.01.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 15.01.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 06.01.60 อ่าน
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 30.12.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 30.12.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 30.12.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 26.12.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภา กาชาดไทย พ.ศ.2559 26.12.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559 26.12.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 20.12.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 20.12.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 32) พ.ศ.2559 11.12.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 11.12.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 11.12.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 11.12.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 03.10.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 30.09.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 26.09.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2559 26.09.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 23.09.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559 15.09.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 30.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 22.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 16.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 16.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 16.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนัก เลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทร คมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 05.07.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 05.07.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 27.06.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 21.06.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 21.06.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 02.06.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 24.05.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 24.05.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559 24.05.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 16.05.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคาร เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ.2559 16.05.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการ รถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 26.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 22.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2559 21.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 21.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 07.04.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 31.03.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 31.03.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ.พ.ศ.2559 15.03.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 15.03.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ.2559 04.03.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 04.03.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรม พ.ศ.2559 01.03.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 41) พ.ศ.2559 24.02.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 08.02.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 29.01.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการ พลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ.2559 19.01.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 19.01.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 19.01.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 18.01.59 อ่าน
  พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ.2558 30.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558 30.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี ภาษีอากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดี ล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการ ค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี แรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ.2558 14.12.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 26.11.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2558 19.11.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 05.11.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 05.11.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.2542 พ.ศ.2558 05.11.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจ มหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 พ.ศ.2558 05.11.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 05.11.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 05.11.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 27.10.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2558 08.10.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 08.10.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 08.10.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 08.10.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 25.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออม แห่งชาติบางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการ ออมแห่งชาติ พ.ศ.2558 25.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 25.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 25.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 25.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง สินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 15.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 26.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 26.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 11.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 05.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 05.08.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558 17.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 17.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 17.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 17.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 14.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 14.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 14.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 09.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 09.07.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 0907.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 22.06.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 02.06.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ.2558 02.06.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 26.05.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ .ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 14.05.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 01.05.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 28.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 28.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 22.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558 08.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 26.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 พ.ศ.2558 26.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 26.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ.2558 26.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 26.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 26.04.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 06.03.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558 05.03.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 05.03.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 05.03.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 05.03.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 05.03.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศ และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 05.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 05.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ.2558 05.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 05.02.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2558 22.01.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2558 22.01.58 อ่าน
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 22.01.58 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่