กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก พระราชกำหนด
 
     
3. นิยาม ความหมาย
พระราชกำหนด Emergency Decree;Royal ordinance
คือ กฎหมายที่บัญญัติโดยฝ่ายบริหาร(คณะรัฐมนตรี)
พระราชกำหนดเป็นรูปแบบหนึ่งของกฎหมายที่ฝ่ายบริหารคือ พระมหากษตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรีตราขึ้นโดยอำนาจที่รัฐธรรมนูญให้ไว้
พระราชกำหนดมีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. พระราชกำหนดทั่วไป เป็นกรณีที่ตราพระราชกำหนดเพื่อประโยชย์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และ
2. พระราชกำหนดเกี่ยวกับภาษีและเงินตรา เป็นกรณีที่ตราพระราชกำหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดินในระหว่างสมัยประชุมสภา
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
    อ่าน
4. พระราชกำหนด ประกาศล่าสุดวันที่
  พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 28.06.60 อ่าน
  พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 22.06.60 อ่าน
  พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 26.12.59 อ่าน
  พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 15.08.59 อ่าน
  พระราชกำหนด ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการ เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 01.01.59 อ่าน
  พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 13.11.58 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2558 01.10.58 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 พ.ศ.2558 01.10.58 อ่าน
  พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 01.10.58 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2556 03.09.56 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2555 24.12.55 อ่าน
  พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2555 26.01.55 อ่าน
  พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ.2555 26.01.55 อ่าน
  พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ.2555 26.01.55 อ่าน
  พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 26.01.55 อ่าน
  พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 06.01.55 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 13.05.52 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 13.05.52 อ่าน
  พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 13.05.52 อ่าน
  พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราอากร ในภาค 2 และรายการของประเภท 11 ในภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร ท้ายกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร) 30.12.49 อ่าน
  พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 16.07.48 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พ.ศ.2547 17.07.47 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2502 พ.ศ.547 03.03.47 อ่าน
  พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 19.02.47 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พ.ศ.2546 11.08.46 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2546 11.08.46 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พ.ศ.2546 28.01.46 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546 28.01.46 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 25.06.45 อ่าน
  พระราชกำหนดโอนสินทรัพย์บางส่วนในบัญชีสำรองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา พ.ศ.2545 25.06.45 อ่าน
  พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบการสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ.2545 25.06.45 อ่าน
  พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 08.06.44 อ่าน
  พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 23.08.41 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541 23.08.41 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 23.08.41 อ่าน
  พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2541 23.08.41 อ่าน
  พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 22.05.41 อ่าน
  พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 [ปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก] 14.05.41 อ่าน
  พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 07.05.41 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 พ.ศ.2541 07.05.41 อ่าน
  พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2541 07.05.41 อ่าน
  พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ.2541 07.05.41 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2540 [แก้ไขให้เงินสำรองไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สูญหรือสงสัยจะสูญ ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้เต็มจำนวน] 24.10.40 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2540 [ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจเข้าแก้ไขปัญหาของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ (ถอดถอนกรรมการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์)] 24.10.40 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 [แก้ไขเพิ่มเติมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจเข้าแก้ไขปัญหาของธนาคารพาณิชย์ ที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ (ถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์)] 24.10.40 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 [แก้ไขให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีอำนาจเพิ่มฐาน ในการคำนวณเงินที่สถาบันการเงินต้องนำส่ง เพื่อให้กองทุนสามารถรับภาระการประกันผู้ฝากเงินและ เจ้าหนี้ของสถาบันการเงิน] 24.10.40 อ่าน
  พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ.2540 [จัดตั้งองค์การของรัฐ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน บบส. รับผิดชอบมาตรการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ] 24.10.40 อ่าน
  พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 [กำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน และจัดตั้งองค์การของรัฐ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ปรส. รับผิดชอบดำเนินการมาตรการดังกล่าว] 24.10.40 อ่าน
  พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2540 [จัดตั้งองค์การของรัฐ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บตท. เพื่อพัฒนาตลาดรองการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยนำหลักการของการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์มาใช้เพื่อให้สามารถระดมทุนสำหรับขยายสินเชื่อฯ] 28.06.40 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 [กำหนดมาตารการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการเงินดำเนินการควบกิจการหรือโอนกิจการ] 28.06.40 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 [แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ที่มีสัญชาติอื่นถือหุ้นและเป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ได้เกินอัตราส่วนที่กำหนด และให้กรรมการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งไปเป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์แห่ง อื่นได้] 28.06.40 อ่าน
  พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 28.06.40 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538 [แก้ไขเกณฑ์การคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละจังหวัด เป็นราษฎร 150,000 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน จำนวนสมาชิกขั้นต่ำที่พรรคการเมืองต้องส่ง เข้าสมัครรับเลือกตั้ง แก้ไขเกณฑ์อายุขั้นต่ำของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแก้ไขระยะเวลาที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปกรณีอายุของสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงตามวาระและกรณียุบสภา ให้เร็วขึ้น] 29.05.38 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ.2524 พ.ศ.2538 [แก้ไขให้พรรคการเมืองต้องส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป ทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่จะพึงมีในการเลือกตั้งครั้งนั้น] 29.05.38 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2521 พ.ศ.2535 11.09.35 อ่าน
  พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมกันระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2535 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2535 พ.ศ.2535 23.05.35 อ่าน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2534 25.12.34 อ่าน
  พระราชกำหนดยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2519 พ.ศ.2533 17.11.33 อ่าน
  พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 19.01.33 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่