กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก พระราชกฤษฎีกา
 
     
3. นิยาม ความหมาย
กฤษฎีกา decree;edict;ordinance
คือ กฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญการตราพระราชกฤษฎีกาจะเกิดขึ้นใน 3 กรณีคือ
(1) รัฐธรรมนูญกำหนดให้ตราพระราชกฤษฎีกา ในกิจการที่สำคัญอันเกี่ยวกับฝ่ายบิรหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(2) โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.2540 เป็นการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อใช้กับฝ่ายบริหาร ไม่ใช้บังคับแก่ประชาชนทั่วไป อนึ่ง กรณีนี้จะไม่มีบทมาตราใดในรัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
(3) โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายแม่บท(พระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด) ที่ให้อำนาจตราพระราชกฤษฎีกาได้
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
    อ่าน
4. พระราชกฤษฎีกา ประกาศล่าสุดวันที่
  พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 31.10.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 647) พ.ศ.2560 31.10.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 12.10.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3646 สายทดน้อย - หนองเอี่ยน พ.ศ.2560 12.10.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2560 12.10.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลองครักษ์ ตำบลศีรษะกระบือ ตำบลบางลูกเสือ ตำบลพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และตำบลดอนเกาะกา ตำบลสิงโตทอง ตำบลหมอนทอง ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2560 26.09.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2542 พ.ศ.2560 26.09.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลฉลุง ตำบลเจ๊ะบิลัง และตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2560 13.09.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชำระราคา และค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 13.09.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ บางส่วนในท้องที่ตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2560 31.08.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และเขตประกอบการเสรีเหมราชชลบุรี ในท้องที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้เป็นกรรมสิทธิ์ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 31.08.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำภาค และป่าลำแคว น้อยฝั่งซ้าย ป่าแดงและป่าชาติตระการ และป่าเนินเพิ่ม ในท้องที่ตำบลน้ำกุ่ม ตำบลนครชุม ตำบลนาบัว ตำบลยางโกลน และตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัด พิษณุโลกให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2560 31.08.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 31.08.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 31.08.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 31.08.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 13.08.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลงิ้วงาม ตำบลน้ำริด ตำบลผาจุก ตำบลท่าเสา ตำบลบ้านด่าน ตำบลคุ้งตะเภา ตำบลป่าเซ่า ตำบลท่าอิฐ ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลฝายหลวง ตำบลชัยจุมพล ตำบลทุ่งยั้ง ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล ตำบลวังแดง ตำบลข่อยสูง ตำบลบ้านแก่ง ตำบลน้ำอ่าง ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน ตำบลท่าสัก ตำบลนายาง ตำบลไร่อ้อย ตำบลคอรุม ตำบลนาอิน ตำบลบ้านหม้อ ตำบลท่ามะเฟือง ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย ตำบลนครเดิฐ ตำบลน้ำขุม ตำบลศรีนคร ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และตำบลตลุกเทียม ตำบลดงประคำ ตำบลศรีภิรมย์ ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2560 13.08.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลดงพระราม ตำบลบางบริบูรณ์ ตำบลท่างาม ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี และตำบลบางพลวง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2560 13.08.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.ศ.2560 11.08.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พ.ศ.2560 11.08.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลห้วยน้ำหอม ตำบลมาบแก ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว ตำบลปางสวรรค์ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2560 11.08.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวัดหลวง ตำบลไร่หลักทอง ตำบลบ้านช้าง ตำบลนาวังหิน ตำบลนาเริก ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม และตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560 11.08.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทน อื่นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการแต่งตั้งและประธานสภากรุงเทพมหานคร และรองประธานสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกของสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครดังกล่าว พ.ศ.2560 31.07.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร และตำบลบ้านด่าน ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ตำบลฟากห้วย ตำบลท่าข้าม ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2560 31.07.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าโตนงาช้าง ในท้องที่ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง และตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล พ.ศ.2560 31.07.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 643) พ.ศ.2560 10.07.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 642) พ.ศ.2560 10.07.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ ลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 641) พ.ศ.2560 10.07.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำ ร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2560 10.07.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 06.07.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ใน ท้องที่ตำบลปากช่อง ตำบลปากดุก ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านไร่ และตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560 22.06.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ใน ท้องที่ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางปรอก ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ตำบลคูบางหลวง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2560 22.06.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อ สร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช) กับถนนนิมิตใหม่ พ.ศ.2560 22.06.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 13.06.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2560 13.06.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 10.05.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 10.05.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560 10.05.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 640) พ.ศ.2560 10.05.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 10.05.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเลียบคลองสองและซอยรามอินทรา 109 พ.ศ.2560 05.04.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 05.04.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 01.04.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่แคม ป่าแม่ก๋อน และป่าแม่สาย และป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ป่าจริม และป่าน้ำปาด บางส่วนในท้องที่ตำบล ช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และตำบลน้ำหมัน ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2560 01.04.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ตำบลน้ำตก ตำบลบัวใหญ่ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย ตำบลเมืองลี ตำบลบ่อแก้ว ตำบลนาทะนุง ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2560 25.03.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ.2560 25.03.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2560 20.03.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2560 20.03.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ.2560 02.03.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับ สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2560 24.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2560 24.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2560 24.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2560 18.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2560 18.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ.2560 18.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2560 18.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ.2560 18.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 18.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 638) พ.ศ.2560 13.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 637) พ.ศ.2560 13.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 636) พ.ศ.2560 13.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 635) พ.ศ.2560 11.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 634) พ.ศ.2560 11.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 633) พ.ศ.2560 11.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 632) พ.ศ.2560 11.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 631) พ.ศ.2560 11.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 11.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดเชียงคำ พ.ศ.2560 03.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลท่าเสา ตำบลท่าอิฐ และตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2560 03.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลตลาด ตำบลแก่งเลิงจาน และตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2560 03.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ พ.ศ.2560 03.02.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ.2560 27.01.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 27.01.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 628) พ.ศ.2560 27.01.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเครื่องแบบองคมนตรี พ.ศ.2560 25.01.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน และองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2560 24.01.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 15.01.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 627) พ.ศ.2560 15.01.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 626) พ.ศ.2559 06.01.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 625) พ.ศ.2559 06.01.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 624) พ.ศ.2559 06.01.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2560 พ.ศ.2560 06.01.60 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวน คืนเพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนพระยาสุเรนทร์ พ.ศ.2559 30.12.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 30.12.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร ย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันการ ศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ.2559 26.12.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าทับกวางและป่า มวกเหล็ก แปลงที่ 1 และป่าดงพญาเย็น ในท้องที่ตำบลคำพราน ตำบล แสลงพัน อำเภอวังม่วง ตำบลหนองย่างเสือ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้ เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2559 26.12.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559 20.12.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559 20.12.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์ก้ามปูต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2530 พ.ศ.2559 20.12.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาส แรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2559 11.12.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559 03.10.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2559 03.10.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559 26.09.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดตาลโหรน ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2559 26.09.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอาญาคดี ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ.2559 26.09.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559 21.09.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559 16.09.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2559 16.09.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 623) พ.ศ.2559 07.09.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 07.09.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจักรเพชรกับซอยจินดามณี พ.ศ.2559 30.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 622) พ.ศ.2559 30.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 621) พ.ศ.2559 30.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน พ.ศ.2559 16.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559 16.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559 16.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559 16.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 16.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2559 08.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 244 สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำ โขงที่บึงกาฬ พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 620) พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 619) พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 618) พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 617) พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโคกสะอาด และตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2559 05.08.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559 13.07.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย พ.ศ.2559 13.07.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2559 13.07.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวน คืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1020 – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (ต้าตลาด) ที่ บ้านหัวดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า และบ้านสบเปา และเพื่อสร้างทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 1421 สายหัวดอย – บ้านใหม่พัฒนา พ.ศ.2559 13.07.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2559 13.07.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ.2559 13.07.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ.2559 13.07.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก และตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2559 08.07.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร ย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 05.07.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 616) พ.ศ.2559 05.07.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 615) พ.ศ.2559 05.07.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 614) พ.ศ.2559 01.07.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และตำบลเขาไม้ แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559 01.07.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง รวม ทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) และทางแยกเข้า ท่าเรือแหลมฉบัง ที่บ้านเก่า พ.ศ.2559 01.07.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 130 สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ที่แม่สอด ตอนบ้านหนองบัว – บ้านวังตะเคียน พ.ศ.2559 01.07.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี และตำบลบ้านนา ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2559 27.06.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขากะทูน และ ป่าปลายกะเบียด ในท้องที่ตำบลกะทูน และตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2559 27.06.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านห้วยตะคร้อ – บ้านบึงขามทะเลสอ พ.ศ.2559 21.06.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 613) พ.ศ.2559 21.06.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคาร ที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 07.06.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า ด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 612) พ.ศ.2559 02.06.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 611) พ.ศ.2559 24.05.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 610) พ.ศ.2559 24.05.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 609) พ.ศ.2559 24.05.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 608) พ.ศ.2559 24.05.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2559 24.05.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 607) พ.ศ.2559 16.05.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวน คืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมือง นครราชสีมา ตอนบ้านหนองไทร – บ้านหนองบัวศาลา พ.ศ.2559 16.05.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มี อำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2559 16.05.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 606) พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 605) พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนดำรงรักษ์กับ ถนนบำรุงเมือง สายเชื่อมระหว่างสายเชื่อมดังกล่าวกับถนนจักรพรรดิพงษ์ และตรอกโรงเลี้ยงเด็ก พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของ แผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559 29.04.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำยาวและป่า น้ำสวด ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว และป่าแม่ยม ในท้องที่ตำบล ชนแดน ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และตำบลร่มเย็น ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ให้เป็นอุทยานแห่ง ชาติ พ.ศ.2559 21.04.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร พ.ศ.2559 21.04.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ.2559 21.04.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 603) พ.ศ.2559 21.04.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่ ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 602) พ.ศ.2559 21.04.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 601) พ.ศ.2559 21.04.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2559 07.04.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าทุ่งมน ป่าบักได และป่าตาเบา แปลงที่สาม และป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทัน แปลงที่สามบางส่วน ในท้องที่ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2559 07.04.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ในท้องที่ตำบลห้วยโป่งและ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 31.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และตำบลอ่างทอง ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยยางขาม ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พ.ศ.2559 31.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม และตำบลนาคูณใหญ่ ตำบลนาหว้า ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พ.ศ.2559 30.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลดอนยายหอม และตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2559 30.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ.2559 30.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2559 29.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดชุมแพ พ.ศ.2559 29.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2559 29.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงขอนแก่น พ.ศ.2559 29.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดชุมแพ พ.ศ.2559 29.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร ย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 15.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร ย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 11.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร ย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 11.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร ย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 11.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร ย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 11.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 สายหินกอง - อรัญประเทศ ตอน บ้านท่าแดง - บ้านเกาะยาง พ.ศ.2559 11.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พ.ศ.2559 11.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ และตำบลควนลัง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2559 11.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ ดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขต สวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559 11.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559 11.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการผ่อนชำระภาษีการรับมรดก พ.ศ.2559 04.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2559 01.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559 01.03.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า ด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 600) พ.ศ.2559 24.02.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 599) พ.ศ.2559 24.02.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ.2559 24.02.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 597) พ.ศ.2559 24.02.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2559 08.02.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี พ.ศ.2559 29.01.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ.2559 29.01.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสี เคลือบแอลคีดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559 29.01.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 596) พ.ศ.2559 29.01.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2559 29.01.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร ย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 19.01.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร ย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 18.01.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร ย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 18.01.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ.2558 01.01.59 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 30.12.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร ย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 04.12.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 26.11.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธาราม ตำบลจรเข้สาม พัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ.2558 26.11.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดเพลง แขวง บางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ให้แก่กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558 26.11.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลมะขามเตี้ย และตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2558 26.11.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้าง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 สายตากใบ – บูเก๊ะตา (เขตแดน) ตอนทางเลี่ยงเมืองแว้ง พ.ศ.2558 26.11.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปล่องหอย อำเภอ กะพ้อ และตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2558 19.11.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2558 27.10.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2558 27.10.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ.2558 08.09.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดศรีมิ่งแก้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลองครักษ์ ตำบลบาง เจ้าฉ่า ตำบลโคกพุทรา ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง ตำบลหลักฟ้า ตำบลชะไว ตำบลจรเข้ ร้อง ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ และตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยสำหรับ ยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2558 27.08.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 26.08.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ พ.ศ.2558 26.08.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2558 05.08.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และตำบลบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2558 14.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมสีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมสีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมสีย้อมสังเคราะห์ : สีแวตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมสีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมสีย้อมสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณ สมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ในท้องที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณ สมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในท้องที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย พ.ศ.2558 03.07.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้อง ที่ตำบลหนองกระเบียน ตำบลหนองเมือง ตำบลดอนดึง ตำบลดง พลับ ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ และตำบลวังจั่น อำเภอ โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2558 02.06.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณ ที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลโพนทอง และตำบลสนามแจง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2558 02.06.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณ ที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2558 02.06.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณ ที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี และตำบลบึงคำ พร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2558 02.06.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย ประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของ ที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2558 พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การ มหาชน) พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณ ที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายกรุงเทพ มหานคร – แม่สาย (เขตแดน) ตอนทางเลี่ยงเมืองเชียงราย พ.ศ.2558 14.05.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้อง ที่ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี และตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางลูก เสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2558 14.05.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณ ที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลวังก์พงอำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2558 14.05.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย ประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 14.05.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558 14.05.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาค (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงเชียงใหม่ พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดฮอด พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 10.04.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พ.ศ.2558 30.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2558 30.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2558 29.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงพิษณุโลก กับกำหนดเขตอำนาจและวันเปิดทำการของศาลแขวงนครไทย ในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 583) พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 582) พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เขตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวง ในจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2558 26.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1414 สายดงป่าลัน – หนองมะจับ พ.ศ.2558 11.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 สายต่อเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ควบคุม – ช่องจอม ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ด้านเหนือ พ.ศ.2558 11.03.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอท่าปลากับอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2558 13.02.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 581) พ.ศ.2558 22.01.58 อ่าน
  พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 22.01.58 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่