กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก พระบรมราชโองการ
 
     
3. นิยาม ความหมาย
ราชโองการ, ราชโยงการ [ราดชะโองกาน,ราดชะโยงกาน] น. คําสั่ง ราชการของพระราชาเรียกว่า พระราชโองการ หรือ พระบรมราชโองการ (ดู โองการ)
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
   
4. พระบรมราชโองการ ประกาศล่าสุดวันที่
  พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 30.12.59 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 27.06.51 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล นายวิชาญ มีนชัยนันท์) 23.05.51 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชัย ชิดชอบ) 16.05.51 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี [พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายศุภชัย ภู่งาม นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ] 11.04.51 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา (นายประสพสุข บุญเดช นายนิคม ไวยรัชพานิช นางสาวทัศนา บุญทอง) 20.03.51 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ (พระพรหมจริยาจารย์ พระพุทธวรญาณ) 11.03.51 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 03.03.51 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช) 06.02.51 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) 01.02.51 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายยงยุทธ ติยะไพรัช นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย) 31.01.51 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) 23.01.51 อ่าน
  ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และให้ใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ 09.01.51 อ่าน
  ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 28.11.50 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) 05.10.50 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา (นายวิรัช ลิ้มวิชัย) 05.10.50 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน) 03.10.50 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี (นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ) 22.08.50 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม (จำนวน 11 ราย) 29.06.50 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (แต่งตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ จำนวน 3 คน นายณัฐ อินทรปาณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลตำรวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวัลลภ ไทยเหนือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 29.04.50 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ นายพลเดช ปิ่นประทีป นายมรกต กรเกษม) 08.03.50 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่าง 02.03.50 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ (พระธรรมธีรราชมหามุนี) 26.02.50 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (นางอรนุช โอสถานนท์ นายวรากรณ์ สามโกเศศ) 02.02.50 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ เลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ 26.01.50 อ่าน
  พระบรมราชโองการประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ (นายนรนิติ เศรษฐบุตร นายเสรี สุวรรณภานนท์ นายเดโช สวนานนท์) 11.01.50 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (จำนวน 100 ราย) 03.01.50 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศเรียกประชุมสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ.2549 (วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2549) 19.12.49 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (จำนวน 1,982 ราย) 11.12.49 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ (พระวิสุทธิวงศาจารย์ ฯ) 04.12.49 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) 27.11.49 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายสมหมาย ภาษี) 20.11.49 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [นายมีชัย ฤชุพันธุ์ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช] 26.10.49 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (จำนวน 242 คน) 12.10.49 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี) 09.10.49 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) 01.10.49 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ [นายอุระ หวังอ้อมกลาง นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี] 25.08.49 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกา [นายปัญญา ถนอมรอด] 09.08.49 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ 28.04.49 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ [พระธรรมโมลี , พระธรรมสิทธิเวที เป็น พระราชคณะเจ้าคณะรอง] 12.01.49 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่