กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก ปว./ปร./คปค.
 
     
3. นิยาม ความหมาย
คณ-, คณะ [คะนะ-] น. หมู่,พวก, (ซึ่งแยกมาจากส่วนใหญ่); กลุ่มคนผู้ร่วมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คณะกรรมการ คณะสงฆ์ คณะ นักท่องเที่ยว; หน่วยงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เทียบเท่า ซึ่งรวมภาควิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนวิชาในสายเดียวกัน เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์; กลุ่มคำที่จัดให้มีลักษณะ เป็นไปตามแบบรูปของร้อยกรองแต่ละประเภท ประกอบด้วยบทบาท วรรคและคำ ตามจำนวนที่กำหนด,หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ แต่งฉันท์วรรณพฤติ มี 8 คณะ คือ ช คณะ ต คณะ น คณะ ภ คณะ ม คณะ ย คณะ ร คณะ ส คณะแต่ละคณะมี 3 คำ หรือ 3 พยางค์ โดยถือครุและลหุเป็นหลัก. (ป.,ส.)
ปฏิวัติ น. การหมุนกลับ,การผันแปรเปลี่ยนหลักมูล; การเปลี่ยนแปลง ระบบ เช่น ปฏิวัติอุตสาหกรรม,การเปลี่ยนแปลงระบอบการ บริหารบ้านเมือง เช่น ปฏิวัติการปกครอง. (ป. ปฏิวตฺติ)
ปฏิรูป, ปฏิรูป- [-รูบ,-รูปะ-] ว. สมควร,เหมาะสม,เช่น ปฏิรูปเทส คือ ถิ่นที่สมควร หรือ ถิ่นที่เหมาะสม;เทียม,ไม่แท้,เช่น มิตรปฏิรูป. ก. ปรับปรุงให้ สมควร เช่น ปฏิรูปบ้านเมือง. (ป.)
ปกครอง ก. ดูแล,คุ้มครอง,ระวังรักษา;บริหาร
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
   
4. ประกาศของคณะปฏิวัติ ประกาศล่าสุดวันที่
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 27 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ยกเลิกข้อ 6 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2520) และคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2520) และยกเลิกข้อ 7 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2520) ถูกยกเลิกโดยปริยาย] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 26 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ให้มีกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกสภานโยบายแห่งชาติ ไม่มีผลใช้บังคับ] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 25 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 ห้ามมิให้จำเลยแต่งตั้งทนายในคดีบางประเภท ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ โดยเปิดโอกาสให้จำเลยแต่งตั้งทนายแก้ต่างในคดีทุกประเภทได้] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 เพื่อแยกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกจากการเป็นข้าราชการการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 23 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2518 เพื่อปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ในส่วนที่เกี่ยวกับสภานโยบายแห่งชาติ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 22 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติที่ 218 กำหนดระเบียบบริหารราชการของสำนักงานสภานโยบายแห่งชาติ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 21 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติที่ 216 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้างและเงินงบประมาณของสำนักงานสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสำนักงานสภานโยบายแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2534] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 20 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการดำรงตำแหน่งในทางการเมือง ของข้าราชการกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2522 ] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2518 ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของ ก.พ. และ อ.ก.พ. อำนาจหน้าที่ของ ก.พ. อำนาจการบรรจุแต่งตั้งและการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ การโอนและการย้ายข้าราชการ ตลอดจนการพิจารณาลงโทษทางวินัยของข้าราชการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับทื่ 18 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ กำหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามผู้กระทำการเจือปนผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นสินค้าขาออกที่สำคัญเพิ่มเติมเป็นพิเศษ ยังมีผลใช้บังคับ] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 17 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขพระราชบัญญัติกำหนดอำนาจกระทรวงการคลัง ในการค้ำประกัน พ.ศ.2510 เพื่อขยายอำนาจในการค้ำประกันของกระทรวงการคลังให้กว้างยิ่งขึ้น ยังมีผลใช้บังคับ] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 103 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่บริจาคให้แก่ทางราชการ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ยังมัผลใช้บังคับ] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 15 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน มาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 ให้ใช้บังคับในจังหวัดพะเยา ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 บังคับในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2537] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 14 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2497 ในท้องที่ตำบลบ้านกระแซง ตำบลสวนพริกไทย และตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้แก่การประปานครหลวง ยังไม่มีผลใช้บังคับ] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 13 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน ข้อ 6 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 กำหนดให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2521] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 12 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสำนักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของสถาบันศูนย์ภาษาอังกฤษ ไปเป็นของสถาบันภาษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย ยังมีผลใช้บังคับ] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกา ให้จัดตั้งสถาบันภาษาขึ้นในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อบริการการสอนและฝึกอบรมภาษาอังกฤษและทำการทดลองและวิจัยเกี่ยวกับภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2537] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 10 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2496 ยังมีผลใช้บังคับ] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 9 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ผ่อนผันให้ผู้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรได้ชำระภาษีอากร ตามจำนวนที่พึงชำระให้เสร็จสิ้นไปโดยได้รับการลดย่อนหรือยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม และพ้นจากความรับผิดชอบทางอาญา ถูกยกเลิกโดยปริยาย] 08.11.20 อ่าน
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 [มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ให้เจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรดำเนินการตรวจสอบการชำระภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรไปแต่ฝ่ายเดียว และโดยที่สมควรเร่งรัดการตรวจสอบภาษีอากรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ยังมีผลใช้บังคับ] 08.11.20 อ่าน
   
4.1 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ประกาศล่าสุดวันที่
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 36 เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ (กำหนดให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.2546 มีสถานะเป็น พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.2549) 04.10.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 35 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 04.10.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 34 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการอัยการลาออกจากราชการ (นายใจเด็ด พรไชยา อัยการอาวุโส สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด ลาออกจากราชการ เพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) 04.10.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 33 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 03.10.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 32 เรื่อง อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 03.10.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 31 เรื่อง การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 03.10.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30 เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 03.10.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 29 เรื่อง แก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 12 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป) 03.10.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 28 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2549 และฉบับที่ 18 ลงวันที่22 กันยายน พุทธศักราช 2549 03.10.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 27 เรื่อง การแก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2549 03.10.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 26 เรื่อง การแก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 03.10.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 25 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา 03.10.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 24 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลสำคัญดำรงตำแหน่งในคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 03.10.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 23 เรื่อง การตรวจสอบทรัพย์สิน 03.10.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 22 เรื่อง ขอให้ยุติความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น 24.09.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 21 เรื่อง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด 24.09.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 20 เรื่อง ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 24.09.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป 24.09.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 18 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ 24.09.49 อ่าน
  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 17 เรื่อง มอบอำนาจบริหารราชการแผ่นดิน 24.09.49 อ่าน
   
4.2 คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครอง ประกาศล่าสุดวันที่
  คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 20/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (แต่งตั้ง นางจุฬารัตน์ บุณยากร รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) 04.10.49 อ่าน
  คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 19/2549 เรื่อง แก้ไขคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ( แก้ไขคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2548 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและคณะที่ปรึกษา) 04.10.49 อ่าน
  คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 18/2549 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (สลธ.คปค.) 04.10.49 อ่าน
  คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 17/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา (คณะที่ปรึกษาของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวม 4 คณะ) 04.10.49 อ่าน
  คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 16/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 04.10.49 อ่าน
  คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 15/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำหรับการรณรงค์ตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ 04.10.49 อ่าน
  คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 14/2549 เรื่อง การจัดส่วนงาน และการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม (กำหนดให้มี ศูนย์ประสานงานข่าวกรองร่วม และชุดทำงานเสนอข้อมูลข่าวสาร ในฝ่ายกิจการพิเศษ เพิ่มเติมพร้อมทั้งกำหนดภารกิจหน้าที่และการจัดส่วนงาน) 04.10.49 อ่าน
  คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 13/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (ให้ นายรองพล เจริญพันธุ์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อีกหน้าที่หนึ่ง) 04.10.49 อ่าน
  คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 12/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พลโท ไวพจน์ ศรีนวล) 04.10.49 อ่าน
  คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 11/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก จุมพล มั่นหมาย พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ พลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ และพลตำรวจโท ชลอ ชูวงษ์) 04.10.49 อ่าน
  คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 10/2549 เรื่อง การจัดส่วนงาน และการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม (กำหนดให้ พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์ เสนาธิการทหารบก เป็น เลขาธิการฝ่ายกิจการพิเศษ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกำหนดส่วนงานฝ่ายกิจการพิเศษ เพิ่มเติม) 04.10.49 อ่าน
  คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 9/2549 เรื่อง ให้ นายยงยุทธ ติยะไพรัช และนายเนวิน ชิดชอบ ไปรายงานตัว 04.10.49 อ่าน
  คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 8/2549 เรื่อง การขออนุญาตพกพาอาวุธ (อนุญาตให้ บริษัท กรุ๊ปโฟร์ ซีเคียวริคอร์ แคช เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจรับส่งเงินของธนาคารและลูกค้าพกพาอาวุธปืนได้ เป็นกรณีพิเศษ) 04.10.49 อ่าน
  คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 7/2549 เรื่อง การจัดส่วนงาน และการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (การจัดส่วนงานกองบัญชาการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) 04.10.49 อ่าน
  คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 6/2549 เรื่อง ตรวจสอบท่าทีของผู้นำนานาประเทศ 20.09.49 อ่าน
  คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 5/2549 เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 20.09.49 อ่าน
  คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 4/2549 เรื่อง เชิญคณะทูตานุทูต มารับฟังคำชี้แจง 20.09.49 อ่าน
  คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 3/2549 เรื่อง มอบอำนาจการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่กองทัพภาค 20.09.49 อ่าน
  คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 2/2549 เรื่อง ให้วันพุธที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 เป็นวันหยุดราชการ 20.09.49 อ่าน
  คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่ 1/2549 เรื่อง ให้ข้าราชการมารายงานตัว 20.09.49 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่