กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก ประกาศ
 
     
3. นิยาม ความหมาย
ประกาศ notice;notification;proclamation;public notice
ประกาศ ก. ป่าวร้อง,แจ้งให้ทราบ,เช่น ประกาศงานบุญงานกุศล. น. ข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกัน เช่น ประกาศของวัด ประกาศของ บริษัท; (กฎ) ข้อความที่ทางราชการแจ้งให้ประชาชนทราบหรือ วางแนวทางให้ปฏิบัติ เช่น ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศ กระทรวง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี. (ส. ปฺรกาศ;ป. ปกาส)
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
   
4. ประกาศ ประกาศล่าสุดวันที่
  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี การเข้าสู่ตำแหน่งของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และการย้ายข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2560 13.09.60 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในมาตรา 5 (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 01.09.60 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึง ที่สุดให้เพิกถอนกฎ 11.08.60 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 04.08.60 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึง ที่สุดให้เพิกถอนกฎ 04.08.60 อ่าน
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 17.07.60 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี การคัดเลือกข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นและการย้ายข้าราชการสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2560 24.05.60 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร ประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2560 18.05.60 อ่าน
  ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วย การค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แก่บุคคลที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียก มาให้ถ้อยคำ ให้ความเห็น หรือเบิกความ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนพิจารณา ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเอกสารหรือการดำเนินการใด เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาของ ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 03.05.60 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการ กำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2560 23.03.60 อ่าน
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 17.01.60 อ่าน
  ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (3) (ข) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 06.01.60 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 21.12.59 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี การจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 14.12.59 อ่าน
  ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 01.12.59 อ่าน
  ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 01.12.59 อ่าน
  บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 76/2559 (เป็นพิเศษ) วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ตึกรัฐสภา 01.12.59 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 36 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 17.11.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การเปิดทำการศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 11.11.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การเปิดทำการศาลจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 11.11.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การเปิดทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย 11.11.59 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครอง พิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ.1188/2559 ระหว่าง นายถาวร เพชรขุนทด ที่ 1 นายรอด ถึกขุนทด ที่ 2 ฯลฯ ผู้ฟ้องคดี กับ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 2 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 11.11.59 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครอง พิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ.629-632/2559 ระหว่าง พันเอก กานต์ วิรยศิริ ที่ 1 กับพวก รวม 10 คน ผู้ฟ้องคดี กับ นายก สภาสถาปนิก ที่ 1 คณะกรรมการสภาสถาปนิก ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี] 06.10.59 อ่าน
  ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การตรวจคำอุทธรณ์ที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย 21.09.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด สำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 16.09.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2559 15.09.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 19.08.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการออกเสียง [เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559] 11.08.59 อ่าน
  ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เปลี่ยนแปลง สถานที่ตั้งของศาลปกครองอุดรธานี 04.08.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันออก เสียงประชามติ (เพิ่มเติม) 08.07.59 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครอง พิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ.490/2559 ระหว่าง นายประพจน์ เทศนา ผู้ฟ้องคดี กับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก ผู้ถูกฟ้องคดี] 05.07.59 อ่าน
  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง คุณสมบัติของข้าราชการฝ่ายศาล ปกครองที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี 27.06.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการจัดสรรเวลาและห้วงการจัดสรรเวลาออกอากาศ เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2559 21.06.59 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 06.06.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 02.05.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ พ.ศ.2559 28.04.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด กรณีให้มีการใช้ เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559 28.04.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการยื่นคำ ขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดทางอิน เทอร์เน็ต พ.ศ.2559 28.04.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด พ.ศ.2559 28.04.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ 20.04.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (ฉบับที่ 2) 20.04.59 อ่าน
  ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง สถานที่ตั้ง และวันเปิดทำการของศาลปกครองนครสวรรค์ 07.04.59 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ เลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ [จำนวน 12 ราย 1. นายชีพ จุลมนต์ ฯลฯ] 07.04.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการตามเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัติล้างมลทิน ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 กรณีผู้ที่จะได้รับการล้างมลทินในเรื่องความผิดวินัย ทางงบประมาณและการคลัง 31.03.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนด ให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 25) 28.03.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 25.02.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการ สูงสุด (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2559 19.02.59 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครอง พิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ.1267/2558 ระหว่าง นางสงวน คชชาญ ที่ 1 กับพวกรวม 7 คน ผู้ฟ้องคดี กับ กระทรวง การคลัง ที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 2 กรมสรรพสามิต ที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดี] 19.02.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การ จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้า ประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) 28.01.59 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครอง พิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ.1167 - 1172/2558 ระหว่าง พันตำรวจโทหญิง กุสุมา วสุวานิช ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน ผู้ฟ้องคดี กับ สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (คณะกรรมการข้า ราชการตำรวจ (ก.ตร.) เดิม) ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคดี] 28.01.59 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ ระหว่างศาล เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในมาตรา 5 (2) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 25.12.58 อ่าน
  ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เรื่อง สมาชิก สภาพัฒนาการเมือง ตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ เมือง พ.ศ.2551 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 25.12.58 อ่าน
  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การเลือกซ่อม กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ 17.12.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการ สูงสุด (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2558 04.12.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนก คดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองเพชรบุรี 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการ แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองอุบลราชธานี 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนก คดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองอุดรธานี 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการ แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองนครศรีธรรมราช 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองระยอง เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดี วินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองระยอง 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการ แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองพิษณุโลก 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนก คดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองขอนแก่น 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการ แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองนครราชสีมา 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองสงขลา เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดี วินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสงขลา 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนก คดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองเชียงใหม่ 23.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองกลาง เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดี วินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองกลาง 23.11.58 อ่าน
  ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนก คดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด 23.11.58 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้ เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ.1118/2558 ระหว่าง สมาคมเกษตรกร ชายแดนบูรพา ที่ 1 กับพวกรวม 735 คน ผู้ฟ้องคดี บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ผู้ร้องสอด กับ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 19.11.58 อ่าน
  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งตุลาการ ศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 3) 06.11.58 อ่าน
  ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีวินัยการ คลังและการงบประมาณในศาลปกครองชั้นต้น 06.11.58 อ่าน
  ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีวินัยการ คลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด 06.11.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนก คดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองเพชรบุรี 22.10.58 อ่าน
  ประกาศอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนก คดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองเพชรบุรี 22.10.58 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้ เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ.821/2558 ระหว่าง นายโจ (ไม่มีนามสกุล) ที่ 1 ฯลฯ ผู้ฟ้องคดี กับ สำนักงานประกันสังคม ที่ 1 ฯลฯ ผู้ถูกฟ้องคดี] 22.10.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสาขาตำแหน่งทั่วไปในตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภท วิชาการ พ.ศ.2558 02.10.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งในสาขากระบวนการ ยุติธรรม พ.ศ.2558 23.09.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาล อาญา (ฉบับที่ 2) 03.07.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่อ อย่างอื่น 30.06.58 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ 10.06.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนข้าราชการตาม กฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ.2558 03.06.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลัก เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง ประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 28.05.58 อ่าน
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาล ปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ อ .๗๑๗/2557 ระหว่าง แพทย์หญิงเยาวเรศ วงศ์ศิวะวิลาส ผู้ฟ้องคดี กับ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1 กรมการแพทย์ ที่ 2 ผู้ถูกฟ้อง คดี] 28.05.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง เทียบตำแหน่งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 01.04.58 อ่าน
  พระบรมราชโองการ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก 01.04.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 24) 29.03.58 อ่าน
  ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง (3) (ก) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 [ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต และนายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช] 06.02.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสาขากระบวนการยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 06.02.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินงบประมาณ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 06.02.58 อ่าน
  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 06.02.58 อ่าน
  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด (ฉบับที่ 5) 09.01.58 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่