กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก เทศบัญญัติ
 
     
3. นิยาม ความหมาย
เทศบัญญัติ bye-law;by-law;municipal law
คือ กฎหมายที่เทศบาลออกเพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลทั้งนี้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พศ.2496
ผู้เสนอร่างเทศบัญญัติ ได้แก่ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พศ.2542
ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกเทศมนตรี
ผู้พิจารณา ได้แก่สภาเทศบาล
ผู้อนุมัติ ได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ตรา ได้แก่ นายกเทศมนตรี
ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทันท่วงทีมิได้ ให้คณะเทศมนตรีมีอำนาจออกเทศบัญญัติเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสภา เทศบาลคราวต่อไปถ้าสภาเทศบาลอนุมัติ เทศบัญญัติชั่วคราวนั้นก็เป็นเทศบัญญัติต่อไป ถ้าสภาเทศบาลไม่อนุมัติ เทศบัญญัติชั่วคราวก็เป็นอันตกไปแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้เป็น ไประหว่างใช้เทศบัญญัติชั่วคราวนั้น
การประกาศใช้ ณ ที่ทำการสำนักงานเทศบาล
   
4. เทศบัญญัติ ประกาศล่าสุดวันที่
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2551 09.07.51 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสำโรง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2551 24.03.51 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550 05.02.51 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง กำหนดลักษณะ แบบ รูปทรง ระยะหรือระดับของอาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดในเขตวงเมือง พ.ศ.2550 31.10.50 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอ้อมน้อย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมถนน ซอยเพชรเกษม 87 พ.ศ.2549 12.10.50 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสีคิ้ว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทภายในเขตเทศบาลตำบลสีคิ้ว พ.ศ.2550 24.09.50 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลเจ้าโรงทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2550 11.06.50 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพังงา เรื่อง แนวเขตวงเวียนน้ำพุ พ.ศ.2550 28.05.50 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วน ในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม พ.ศ.2549 28.05.50 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง กำหนดให้เขตเทศบาลเมืองหัวหินเป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย พ.ศ.2549 16.03.50 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 15.02.50 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าโขลง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2549 03.08.49 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสามพราน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลสามพราน พ.ศ.2548 19.01.49 อ่าน
  เทศบัญญัติตำบลช้างเผือก เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก พ.ศ.2548 23.11.48 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธรรมศาลา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารประเภทป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย พ.ศ.2548 29.12.48 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตราด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่เทศบาลเมืองตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ.2548 25.10.48 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม พ.ศ.2547 07.09.48 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำตาเสา เรื่อง การก่อสร้างอาคารตามกฎกระทรวง พ.ศ.2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ในเขตเทศบาลตำบลลำตาสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ.ศ.2548 11.08.48 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพังงา เรื่อง แนวอาคาร พ.ศ.2547 17.05.48 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2548 11.02.48 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2546 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 11.08.47 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองชุมพร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร พ.ศ.2546 04.12.46 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิด พ.ศ.2545 02.05.46 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสำโรงใต้ เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2541 19.07.44 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางระกำ เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2543

14.06.44

อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพระอินทราชา เรื่อง การก่อสร้างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในเขตเทศบาลตำบลพระอินทราชา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26.12.43 อ่าน
  เทศบัญญัติ เรื่อง การกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างในเขตทางถนนเทศบาลบำรุง พ.ศ.2542 23.09.42 อ่าน
  เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลปากช่อง เรื่อง ควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2540 14.05.41 อ่าน
  เทศบัญญัติของเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง ควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2540 19.02.41 อ่าน
  เทศบัญญัติเมืองชุมพร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในถนนภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร พ.ศ.2540 23.09.40 อ่าน
  เทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารบางประเภทในบริเวณเขตพื้นที่เมืองเก่า พ.ศ.2538 19.12.38 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2537 02.05.38 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิษณุโลก เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2537 18.04.38 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง กำหนดพื้นที่จอดรถสำหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ.2536 16.08.37 อ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดระยะระหว่างอาคารกับถนน พ.ศ.2537 07.06.37 อ่าน
  เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองลพบุรี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใด หรือประเภทใด ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี พุทธศักราช 2533 12.04.33 อ่าน
  เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2527 07.12.27 อ่าน
  เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสงขลา เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2517 06.04.19 อ่าน
  เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง กำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ พ.ศ.2518 06.01.19 อ่าน
  เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลกันตัง เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2517 21.01.18 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่