กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก แถลงการณ์
 
     
3. นิยาม ความหมาย
แถลงการณ์ an official statement a communique a bulletin
แถลงการณ์ (กฎ) น. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจ ในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบ ชัดเจนโดยทั่วกัน. ก. อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
   
4. แถลงการณ์ ประกาศล่าสุดวันที่
  แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยุบสภาผู้แทนราษฎร และการกำหนดวันเลือกตั้ง 10.05.54 อ่าน
  แถลงการณ์คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 2 เรื่อง นโยบายด้านเศรษฐกิจที่จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ 03.10.49 อ่าน
  แถลงการณ์ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื่อง เหตุผลในการยึดอำนาจในการปกครองแผ่นดิน 20.09.49 อ่าน
  แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยุบสภาผู้แทนราษฎร และการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [เหตุผลในการยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันที่ 2 เมษายน 2549] 24.02.49 อ่าน
  แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยุบสภาผู้แทนราษฎร และกำหนดวันเลือกตั้ง 09.11.43 อ่าน
  แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี (แถลงการณ์ วันที่ 24 ตุลาคม 2540 เรื่อง การรักษาการของคณะรัฐมนตรีและภารกิจการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ก่อนคืนอำนาจให้ประชาชน) 24.10.40 อ่าน
  แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยุบสภาผู้แทนราษฎร การกำหนดวันเลือกตั้ง และการดำเนินการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 28.09.39 อ่าน
  แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยุบสภาผู้แทนราษฎร การกำหนดวันเลือกตั้ง และการดำเนินการเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม 30.06.35 อ่าน
  แถลงการณ์กองทัพบกและกองกำลังรักษาพระนคร เรื่อง ให้ประชาชนเลิกการชุมนุมมั่วสุมกัน ฉบับที่ 1 18.05.35 อ่าน
  แถลงการณ์ของรัฐบาล [ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2535 เวลา 00.30 นาฬิกา] 18.05.35 อ่าน
  แถลงการณ์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 7 [ห้ามบุคคลหลอกลวงคนงานไปทำงานในต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย] 28.02.34 อ่าน
  แถลงการณ์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 5 [การให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในทางการเมือง] 24.02.34 อ่าน
  แถลงการณ์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 4 [ให้ผู้ใช้แรงงานอยู่ในความสงบจนกว่าสถานการณ์ในประเทศจะอยู่ในภาวะปกติ] 23.02.34 อ่าน
  แถลงการณ์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 3 [หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกราบบังคมทูลถวายรายงานสถานการณ์] 23.02.34 อ่าน
  แถลงการณ์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 2 [ หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท] 23.02.34 อ่าน
  แถลงการณ์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 1 [คำชี้แจงเหตุผลการเข้ายึดและควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ] 23.02.34 อ่าน
  แถลงการณ์รัฐบาล [การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากกรณีการเผาโรงงานแทนทาลั่ม จังหวัดภูเก็ต] 23.06.29 อ่าน
  แถลงการณ์ของรัฐบาล [ประกาศภาวะฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2528 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป] 09.09.28 อ่าน
  แถลงการณ์ เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บข้าวเหนียวตามประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว ฉบับที่ 112 10.08.21 อ่าน
  แถลงการณ์ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 2 [คณะปฏิวัติแจ้งให้ประชาชนทราบถึงการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว] 20.10.20 อ่าน
  แถลงการณ์ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 1 [คณะปฏิวัติชี้แจงเหตุผลจำเป็นในการยึดอำนาจการปกครองประเทศ] 20.10.20 อ่าน
  แถลงการณ์ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ 04.10.20 อ่าน
  แถลงการณ์ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเล และเกาะ 04.10.20 อ่าน
  แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงหมั้น [ระหว่างสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และหม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร] 07.12.19 อ่าน
  แถลงการณ์ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 5 [แถลงให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2520] 18.10.19 อ่าน
  แถลงการณ์ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 4 [นโยบายด้านการต่างประเทศเพิ่มเติม] 08.10.19 อ่าน
  แถลงการณ์ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 3 [คำชี้แจงถึงเหตุผลในการยึดอำนาจการปกครอง] 08.10.19 อ่าน
  แถลงการณ์ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 2 [นโยบายด้านการต่างประเทศ] 06.10.19 อ่าน
  แถลงการณ์ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน [แถลงการณ์การยึดอำนาจการปกครอง] 06.10.19 อ่าน
  แถลงการณ์ของรัฐบาล 04.07.17 อ่าน
  แถลงการณ์ เรื่อง การกำหนดเขตห้ามขนย้ายข้าวเพิ่มเติมตามประกาศเลขาธิการคณะกรรมการตรวจ และติดตามผลการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2516 28.09.16 อ่าน
  แถลงการณ์ เรื่อง การควบคุมข้าวและกำหนดเขตห้ามขนย้ายข้าวตามประกาศ ฉบับที่ 97 06.07.16 อ่าน
  แถลงการณ์ เรื่อง การควบคุมข้าวและกำหนดเขตห้ามขนย้ายข้าวตามประกาศ ฉบับที่ 95 21.06.16 อ่าน
  แถลงการณ์ เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายสูงสุดของด้ายฝ้ายและการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมผ้า 14.06.16 อ่าน
  แถลงการณ์ เรื่อง การควบคุมราคาสูงสุดของผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ 13.10.14 อ่าน
  แถลงการณ์ เรื่อง การควบคุมและกำหนดเขตห้ามขนย้ายข้าวตามประกาศ ฉบับที่ 88 06.01.13 อ่าน
  แถลงการณ์กระทรวงการคลัง เรื่อง เหรียญกษาปณ์ดีบุก 28.10.12 อ่าน
  แถลงการณ์ เรื่อง แจ้งปริมาณและสถานที่เก็บข้าวสารเจ้าคุณภาพดี และห้ามยักย้ายข้าวจากสถานที่เก็บตามประกาศพนักงานเจ้าที่จังหวัดปัตตานี ฉบับที่ 5 พ.ศ.2511 22.10.11 อ่าน
  แถลงการณ์ เรื่อง การควบคุมและกำหนดเขตห้ามขนย้ายข้าวตามประกาศฉบับที่ 84 14.05.11 อ่าน
  แถลงการณ์พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การออกประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2510) 17.10.10 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่