กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก คำสั่ง
 
     
3. นิยาม ความหมาย
คำสั่ง directives;instruction;order;precept
คำ 1 น. ทองคํา เช่น หอคำ เชียงคำ
คำ 2 น. เสียงพูด,เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆ,เสียงพูดหรือลายลักษณ์ อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปรกติถือว่าเป็นหน่วย ที่เล็กที่สุดซึ่งมีความหมายในตัว,ใช้ประกอบหน้าคําอื่นมีความหมาย เช่นนั้น เช่น คํานาม คํากริยา คําบุรพบท;พยางค์ซึ่งเป็นส่วนย่อยของ วรรคหรือบาทในฉันท์ แต่ละพยางค์ถือว่าเป็นคำหนึ่ง,2 วรรคของ คำกลอน; ลักษณนามของเสียงพูด เช่น พูดคําหนึ่ง,ลักษณนามบอก จําพวกของเคี้ยวของกิน เช่น ข้าวคําหนึ่ง,ลักษณนามเรียก 2 วรรค ของคํากลอนว่า คําหนึ่ง
สั่ง 1 ก. บอกไว้เพื่อให้ทําหรือให้ปฏิบัติเป็นต้น เช่น ครูสั่งให้นักเรียนทำ การบ้าน แม่สั่งให้ถูบ้าน;บอกไว้อาลัยในการที่จะจากไป เช่น ฝน สั่งฟ้า ทศกัณฐ์สั่งเมือง อิเหนาสั่งถ้ำ สิ้นเสียงก็สิ้นสั่ง ตายไม่ทันสั่ง
สั่ง 2 ก. ทําให้ลมดันนํ้ามูกออกจากจมูกโดยแรง ในคำว่า สั่งน้ำมูก
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
   
4. คำสั่ง ประกาศล่าสุดวันที่
  คำสั่งตามมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เรื่อง ความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่ราชการ ยักยอก ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ความผิดต่อพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ชั้นพิจารณาอุทธรณ์) [คดีหมายเลขดำที่ อม. 3/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 55/2558 ระหว่าง อัยการสูงสุด โจทก์ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ที่ 1 ร้อยโท สุชาย เชาว์วิศิษฐ ที่ 2 นายวิโรจน์ นวลแข ที่ 3 นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา ที่ 4 นายพงศธร สิริโยธิน ที่ 5 นายนรินทร์ ดรุนัยธร ที่ 6 นางนงนุช เทียนไพฑูรย์ ที่ 7 นายโสมนัส หรือ ฐณพบ ชุติมา ที่ 8 นายสุวิทย์ อุดมทรัพย์ ที่ 9 นายวันชัย ธนิตติราภรณ์ ที่ 10 นายบุญเลิศ ศรีเจริญ ที่ 11 นายไพโรจน์ รัตนะโสภา ที่ 12 นายประพันธ์พงศ์ ปราโมทย์กุล ที่ 13 นางสาวกุลวดี สุวรรณวงศ์ ที่ 14 นางสุวรัตน์ ธรรมรัต นพคุณ ที่ 15 นายประวิทย์ อดีตโต ที่ 16 นางศิริวรรณ ชินอิสระยศ ที่ 17 บริษัท อาร์เค โปรเฟสชั่นนัล จำกัด ที่ 18 บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัส เทรียล พาร์ค จำกัด ที่ 19 บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) ที่ 20 บริษัท โบนัส บอร์น จำกัด ที่ 21 บริษัท แกรนด์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิ เคชั่น จำกัด ที่ 22 นายสุบิน แสงสุวรรณเมฆา ที่ 23 นายบัญชา ยินดี ที่ 24 นายวิชัย กฤษดาธานนท์ ที่ 25 นายรัชฎา กฤษดาธานนท์ ที่ 26 นายไมตรี เหลืองนิมิตรมาศ ที่ 27 จำเลย] 17.10.59 อ่าน
  คำสั่งตามมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ชั้นพิจารณาอุทธรณ์) [คดีหมายเลขดำที่ อม. 5/2554 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 7/2556 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โจทก์ นายโภคิน พลกุล ที่ 1 นายประชา มาลีนนท์ ที่ 2 นายวัฒนา เมืองสุข ที่ 3 พลตำรวจตรี อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ ที่ 4 บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอย เอจี แอนด์ โค เคจี หรือ บริษัท จีดี ยูโร เปียน แลนด์ซิสเต็ม – สไตเออร์ จำกัด ที่ 5 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ 6 จำเลย] 19.11.58 อ่าน
  คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 226/2554 เรื่อง ให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา เขตเลือกตั้งที่ 2 ใหม่ 28.07.54 อ่าน
  คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 221/2554 เรื่อง สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขตเลือกตั้งที่ 3 ใหม่ 27.07.54 อ่าน
  คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 220/2554 เรื่อง สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2 ใหม่ 27.07.54 อ่าน
  คำสั่งตามมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ (ชั้นพิจารณาอุทธรณ์) [คดีหมายเลขดำที่ อม. 1/2553 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 6/2553 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายชุมพล กาญจนะ ผู้คัดค้าน] 17.01.54 อ่าน
  คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 262/2552 เรื่อง ให้ขยายระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง เทศบาลตำบลภูปอ เทศบาลตำบลบึงวิชัย เทศบาลตำบลภูดิน เทศบาล ตำบลขมิ้น และเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 27.11.52 อ่าน
  คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 55/2552 เรื่อง สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 1 ใหม่ 17.03.52 อ่าน
  คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 543/2551 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดสมุทรสงคราม 17.07.51 อ่าน
  คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 740/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดลำพูน 17.07.51 อ่าน
  คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 900/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดลพบุรี 17.07.51 อ่าน
  คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 605/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดเพชรบูรณ์ 17.07.51 อ่าน
  คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 573/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดชัยนาท แทนตำแหน่งที่ว่าง 17.07.51 อ่าน
  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 143/2551 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร [นายวิชัย ศรีขวัญ] 17.07.51 อ่าน
  คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 784/2551 เรื่อง ให้เลิกควบคุมบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด 14.07.51 อ่าน
  คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ 9/2551 เรื่อง การเลิกพรรครักชาติ 10.07.51 อ่าน
  คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1381/2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 08.07.51 อ่าน
  คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 89/2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไพศาล ลือพืช) 08.07.51 อ่าน
  คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ อ.5/2551 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ 04.07.51 อ่าน
  คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ 264/2551 เรื่อง มอบหมายอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 139 (3) 04.07.51 อ่าน
  คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 683/2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนพล สมรูป) 26.06.51 อ่าน
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 117/2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไพรัช ชัยชาญ) 26.06.51 อ่าน
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 107/2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน 12 ราย) 26.06.51 อ่าน
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน 4 ราย) 26.06.51 อ่าน
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 97/2551 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน 3 ราย) 26.06.51 อ่าน
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 0849/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดสุพรรณบุรี 16.06.51 อ่าน
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 390/2551 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาให้กำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบการละลาย (Dissolution) 16.06.51 อ่าน
  คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 779/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12.06.51 อ่าน
  คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 629/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดชัยภูมิ 12.06.51 อ่าน
  คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ 8/2551 เรื่อง การเลิกพรรคพลเมืองไทย 12.06.51 อ่าน
  คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 55/2551 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (นายจิรธร ปุญญฤทธิ์) 12.06.51 อ่าน
  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 188/2551 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 12.06.51 อ่าน
  คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 15/2551 เรื่อง เลิกสมาคมนายจ้างส่งเสริมกระดาษและการค้า 12.06.51 อ่าน
  คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 14/2551 เรื่อง เลิกสมาคมนายจ้างธุรกิจก่อสร้าง 12.06.51 อ่าน
  คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 13/2551 เรื่อง เลิกสมาคมนายจ้างเครื่องเรือนไทย 12.06.51 อ่าน
  คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 12/2551 เรื่อง เลิกสมาคมนายจ้างผลิตเหล็กจังหวัดสมุทรสาคร 12.06.51 อ่าน
  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 367/2544 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง 10.06.51 อ่าน
  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 260/2535 เรื่อง กำหนดชนิดประเภทอาวุธปืนสั้นที่ใช้ในการกีฬา 10.06.51 อ่าน
  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 เรื่อง จำกัดการออกใบอนุญาตให้บุคคลสั่ง หรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนบางชนิด 10.06.51 อ่าน
  คำสั่งที่ 436/2498 เรื่อง อนุญาตให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด 10.06.51 อ่าน
  คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 542/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดกำแพงเพชร 06.06.51 อ่าน
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ 4/2551 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย 30.05.51 อ่าน
  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ 19/2550 เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ 21.05.51 อ่าน
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 718/2550 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาสูตรผสมอัลโลพูรินอล (Allopurinol) และเบนซ์โบรมาโรน (Benzbromarone) 02.05.51 อ่าน
  คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 98/2551 เรื่อง ยุบเลิกเรือนจำจังหวัดจันทบุรีแห่งเดิม และกำหนดอาณาเขตเรือนจำจังหวัดจันทบุรีแห่งใหม่ 11.04.51 อ่าน
  คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 97/2551 เรื่อง ยุบเลิกสถานกักขังจังหวัดจันทบุรีแห่งเดิม และกำหนดสถานกักขังจังหวัดจันทบุรีแห่งใหม่ 11.04.51 อ่าน
  คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 96/2551 เรื่อง ยุบเลิกเรือนจำชั่วคราวทุ่งพลงใต้ 11.04.51 อ่าน
  คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 67/2551 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำอำเภอนาทวี 01.04.51 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่