กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก กฎ
 
     
3. นิยาม ความหมาย
กฎ article;law;rule
กฎ [กด] (โบ) ก. จดไว้เป็นหลักฐาน เช่น ให้นายยกกระบัตรกฎปาก หลากคําไว้. (กฎหมายอายัดทาส),ตรา เช่น ตรัสแก่ขุนศรีภูริปรีชา ให้กฎเป็นตําราไว้. (อัยการเบ็ดเสร็จ),''พระมหาธรรมราชาก็ตรัสให้'' กฎลงมาให้เอาพระยารามเป็นพระยาพิชัย. (พงศ.1136) (เทียบ ข. กต่ ว่า จด). น.คําบังคับ เช่น จึ่งสมเด็จพระมหินทราธิราช เจ้าแผ่นดินก็ตรัสให้ทําตามกฎให้ลงมานั้นทุกประการ. (พ.ศ.1136);(กฎ) ข้อกําหนดหรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม เช่น กฎกระทรวง กฎหมาย;(วิทยา) ข้อกําหนดในเรื่องธรรมชาติตามที่ ค้นคว้าได้ (อ. law)
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
   
4. กฎ ประกาศล่าสุดวันที่
กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้า ราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2560 01.04.60 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือก ข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 14.12.59 อ่าน
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจเรือเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะ พ.ศ.2559 30.11.59 อ่าน
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559 30.11.59 อ่าน
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล พ.ศ.2559 30.11.59 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการ ตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่อ อย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 25.11.59 อ่าน
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 17.11.59 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 11.11.59 อ่าน
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจเรือเพื่อจัดทำเครื่องหมายแสดงหมายเลขประจำเรือ พ.ศ.2559 13.10.59 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 13.10.59 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 13.10.59 อ่าน
กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมวิชาการเกษตร พ.ศ.2559 21.09.59 อ่าน
กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับ ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2559 21.09.59 อ่าน
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2559 29.08.59 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของข้าราชการตำรวจ ชั้นพลตำรวจ ชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 28.07.59 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือ การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 28.07.59 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2559 15.07.59 อ่าน
กฎ ก.ก. ว่าด้วยการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ พ.ศ.2559 27.05.59 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559 02.03.59 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 02.03.59 อ่าน
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือสำหรับเรือกลประมง พ.ศ.2558 25.12.58 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ เงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 17.12.58 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธี การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 24.06.58 อ่าน
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 10.06.58 อ่าน
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 45) พ.ศ.2558 03.06.58 อ่าน
กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบ พิเศษสำหรับข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 03.06.58 อ่าน
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 28.05.58 อ่าน
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือน ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 28.05.58 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือน สามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภท ตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 21.05.58 อ่าน
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2558 29.03.58 อ่าน
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 43) พ.ศ.2558 29.03.58 อ่าน
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 42) พ.ศ.2558 29.03.58 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่ง ข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 06.02.58 อ่าน
กฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการระดับสูง พ.ศ.2557 12.03.57 อ่าน
กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 08.01.57 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 27.12.56 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 09.12.56 อ่าน
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ.2556 17.10.56 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้า ราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 12.09.56 อ่าน
กฎ ก.ร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการ กรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ.2556 10.09.56 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 06.09.56 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2556 21.08.56 อ่าน
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะ ต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง และกรณีต้องรับ โทษจำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาล พ.ศ.2556 16.08.56 อ่าน
กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 25.07.56 อ่าน
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 41) พ.ศ.2556 12.07.56 อ่าน
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 13.06.56 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องใน หน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง และกรณีต้องรับโทษจำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำ สั่งของศาล พ.ศ.2556 07.06.56 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 05.06.56 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 03.04.56 อ่าน
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 97 (พ.ศ.2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 13.03.56 อ่าน
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2556 06.03.56 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ.2556 15.02.56 อ่าน
กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556 31.01.56 อ่าน
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 31.01.56 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 17.01.56 อ่าน
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการกรณี ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2555 21.12.55 อ่าน
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 21.12.55 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่าง อื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 03.12.55 อ่าน
กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการพิเศษ พ.ศ.2555 14.11.55 อ่าน
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 [เครื่องแบบเจ้าพนักงานสรรพสามิต] 21.09.55 อ่าน
กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน และกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2555 19.09.55 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 05.09.55 อ่าน
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 05.09.55 อ่าน
กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ.2555 29.08.55 อ่าน
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2555 10.08.55 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 17.07.55 อ่าน
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2555 13.07.55 อ่าน
กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ.2555 27.06.55 อ่าน
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2555 18.05.55 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 16.03.55 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทานและการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หรือชั้นพลตำรวจ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 16.03.55 อ่าน
กฎ ก.ก. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2555 14.03.55 อ่าน
กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2555 06.03.55 อ่าน
กฎ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2555 06.03.55 อ่าน
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555 02.03.55 อ่าน
กฎ ก.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.2555 22.02.55 อ่าน
กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ.2555 22.02.55 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยคณะอนุกรรมการสามัญประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2554 13.12.54 อ่าน
กฎ ก.ก. ว่าด้วย โรค พ.ศ.2554 09.11.54 อ่าน
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 39) พ.ศ.2554 30.09.54 อ่าน
กฎ ก.ร. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2554 15.08.54 อ่าน
กฎ ก.ก. ว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2554 05.08.54 อ่าน
กฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 05.08.54 อ่าน
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2554 08.06.54 อ่าน
กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2554 08.06.54 อ่าน
กฎ ก.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ.2554 08.06.54 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.2554 31.05.54 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัย และการสั่งลงโทษ กรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตามมาตรา 9 พ.ศ.2554 24.05.54 อ่าน
กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบพิเศษ สำหรับข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 24.05.54 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2554 12.05.54 อ่าน
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ.2554 29.04.54 อ่าน
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 29.04.54 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 07.04.54 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 05.04.54 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 11.03.54 อ่าน
กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 38) พ.ศ.2554 04.02.54 อ่าน
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 37) พ.ศ.2553 14.01.54 อ่าน
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 29.12.53 อ่าน
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2553 25.11.53 อ่าน
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 19.11.53 อ่าน
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ.2553 19.11.53 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553 28.09.53 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.2553 17.09.53 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 09.09.53 อ่าน
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 03.09.53 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 07.05.53 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ พ.ศ.2553 30.04.53 อ่าน
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 30.04.53 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีทางราชการเลิก หรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่ง พ.ศ.2553 02.04.53 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 02.04.53 อ่าน
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 36) พ.ศ.2553 18.03.53 อ่าน
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 03.03.53 อ่าน
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 93 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 13.01.53 อ่าน
กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2552 03.12.52 อ่าน
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 13.11.52 อ่าน
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 26.10.52 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 15.10.52 อ่าน
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ.2552 28.09.52 อ่าน
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552 28.09.52 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ.2552 23.09.52 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2552 23.09.52 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ 08.04.52 อ่าน
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 35) พ.ศ.2552 27.03.52 อ่าน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 17.03.52 อ่าน
   
 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่